TIẾP TỤC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Văn hóa và Du lịch

TIẾP TỤC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐI VÀO CHIỀU SÂU24/04/2019 16:10:04

Năm 2018, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Tánh Linh tiếp tục thực hiện theo hướng đi vào chiều sâu, đúng thực chất.

Cùng với các phong trào thi đua yêu nước khác, kết quả thực hiện Phong trào đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Bên cạnh sự quan tâm của tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, trong năm 2018, Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đã nỗ lực, tập trung chỉ đạo, cùng với các cấp, các ngành từ huyện đến thôn, bản, khu phố thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện, nhiều hoạt động của Phong trào được gắn với các nội dung của các phong trào thi đua yêu nước khác, nhất là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch đó đã từng bước góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Kết quả giảm lệ hộ nghèo đạt 1,4%/1,2%, đạt 113% kế hoạch năm (tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 là 5,8%). 
Đối với Phong trào “TDĐKXDĐSVH”: Công tác vận động xây dựng Gia đình văn hoá tiếp tục được triển khai toàn diện; tỷ lệ đạt gia đình văn hóa tương đối cao. Đến cuối năm, có 23.421 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92,68 % số hộ đăng ký và đạt tỷ lệ 90,4 % tổng số hộ trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Cuộc vận động xây dựng thôn, bản, khu phố văn hóa đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, cùng với sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ và nhân dân các địa phương. Có 68/76 thôn, bản, khu phố đủ điều kiện đề nghị bình xét công nhận. Qua thẩm định, Ban chỉ đạo huyện đã đề nghị UBND huyện công nhận 58 thôn, bản, khu phố đạt danh hiệu thôn, bản, khu phố văn hoá, đạt tỷ lệ 85,3% so với số thôn, bản, khu phố đề nghị và đạt tỷ lệ 76,3% tổng số thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện. Ngoài ra, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa đã thực sự đi vào chiều sâu. Có 150/158 cơ quan, đơn vị đủ điều kiện bình xét; qua thẩm tra, bình xét, UBND huyện đã Quyết định công nhận 139 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018.
Công tác xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới được quan tâm. Có 08/13 xã xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Kết quả thực hiện, có 06 xã giữ chuẩn (gồm: Nghị Đức, Bắc Ruộng, Huy Khiêm, Đức Phú, Đức Tân, Đồng Kho) và 01 xã đạt chuẩn mới là xã Đức Bình, góp phần đưa xã về đích nông thôn mới vào cuối năm. Việc thực hiện các nội dung của Phong trào cũng góp phần đảm bảo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm, toàn huyện đạt 21 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, nâng tổng tiêu chí lên thành 176 tiêu chí, bình quân 13,53% tiêu chí/xã. 
Việc xây dựng thị trấn văn minh đô thị được triển khai tích cực, thị trấn Lạc Tánh đã thực hiện các nội dung, tiêu chí trong xây dựng thị trấn văn minh đô thị. Kết quả năm 2018, thị trấn Lạc Tánh được công nhận “Thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị”.
Trong kết luận Hội nghị tổng kết Phong trào năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2019), UBND huyện cũng như Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo đó là: Tiếp tục đưa Phong trào phát triển rộng khắp, đồng đều ở các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, bản, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa; phát huy vai trò Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn kết với xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị theo tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phát triển phong trào văn hóa, thể thao quần chúng...
Anh Thoại        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0876443
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech