BÌNH THUẬN BAN HÀNH KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH, PHIÊN BẢN 1.0

Chính trị - Xã hội

BÌNH THUẬN BAN HÀNH KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH, PHIÊN BẢN 1.013/08/2018 14:04:28

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực phát triển chính quyền điện tử nhằm công khai, minh bạch các hoạt động, cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, đó là các ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước chủ yếu ở quy mô nhỏ, sử dụng nội bộ, chưa kết nối, chia sẻ thông tin trên diện rộng. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cung cấp cho người dân và doanh nghiệp còn chưa nhiều. Các hệ thống thông tin quy mô lớn, các cơ sở dữ liệu cấp tỉnh, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử chậm được triển khai, các hệ thống đã được xây dựng còn thiếu kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin. Việc đầu tư công nghệ thông tin còn chưa đồng bộ, nhiều khi có sự trùng lặp giữa các cơ quan nhà nước, giữa các cấp.
Chính vì vậy, việc xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh là cần thiết, nhằm tăng khả năng kết nối, liên thông các hệ thống thông tin trên quy mô rộng; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, một cửa; giảm đầu tư trùng lặp.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, hoàn thành trước tháng 9/2018, yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia (NGSP), hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương kết nối, tích hợp dữ liệu thông qua nền tảng này; công khai kế hoạch xây dựng nền tảng NGSP để các Bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai, cung cấp các chuẩn kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu.
Với mục tiêu chung đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước tại tỉnh; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin theo điều kiện thực tế của tỉnh. Ngày 28/12/2017, Chủ UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3770/QĐ - UBND phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Bình Thuận, phiên bản 1.0.
Kiến trúc này đóng vai trò như một tài liệu định hướng công tác ứng dụng chính quyền điện tử của tỉnh Bình Thuận, căn cứ trên đó, các cơ quan đơn vị phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nội dung của Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh để hướng đến việc hình thành một hệ thống CNTT chung cho toàn tỉnh. Tài liệu này áp dụng cho toàn bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, gồm: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Để làm cơ sở triển khai hệ thống CQĐT tỉnh trong thời gian sắp tới, các cơ quan và tổ chức khác cũng có thể tham khảo để triển khai ứng dụng CNTT của mình nhằm bảo đảm tính kết nối, liên thông và đồng bộ với hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh được mô hình hoá dựa trên thiết kế kiến trúc phân lớp với nguyên tắc lớp sau cung cấp dịch vụ cho lớp trước, và thiết kế dựa trên các nguyên tắc được đưa ra tại Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên bản 1.0. Theo đó, Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận bao gồm 5 thành phần chính: Kiến trúc Nghiệp vụ, Kiến trúc Ứng dụng,  Kiến trúc Dữ liệu, Kiến trúc Tích hợp, liên thông (LGSP), Kiến trúc Hạ tầng.
Về Lộ trình triển khai: Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận chia làm 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1 (Năm 2018-2019): Mục tiêu giai đoạn này là xây dựng nền tảng CQĐT tỉnh Bình Thuận với các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT, bổ sung phần mềm sao lưu, phục hồi dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sẵn sàng kết nối phục vụ công tác quản lý Nhà nước; Đầu tư nâng cấp, bổ sung triển khai giải pháp bảo mật, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh; Nâng cấp Cổng thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị nếu cần thiết để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa điện tử đảm bảo liên thông các cấp, hướng đến mô hình tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung; Xây dựng hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP) theo các tiêu chuẩn được quy định trong Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; Xây dựng các dịch vụ nền tảng, các CSDL, Danh mục dùng chung (tập trung vào các hệ thống phục vụ các ứng dụng nghiệp vụ của các lĩnh vực); các phần mềm lõi dùng chung đảm bảo tính liên thông nghiệp vụ; Đào tạo công dân điện tử thí điểm tại một số thành phố/thị xã/huyện trên địa bàn tỉnh.
Giai đoạn 2 (Năm 2020): Mục tiêu giai đoạn này là Xây dựng CQĐT tỉnh Bình Thuận với các nhiệm vụ cần phải thực hiện: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm tích hợp dữ liệu đảm bảo sẵn sàng đáp ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng, cơ sở dữ liệu mới; Tiếp tục phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng (cáp quang) dành cho cơ quan nhà nước đến UBND cấp xã, phường, thị trấn; hướng tới hình thành mạng WAN toàn tỉnh; Tiếp tục hoàn thiện các CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Bình Thuận; Mở rộng, phát triển các dịch vụ công trực tuyến từ mức 3 lên mức 4 cho các lĩnh vực thường xuyên có giao dịch; Duy trì, mở rộng ứng dụng chữ ký số; tiếp tục nâng cấp, sửa chữa duy trì, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; Xây dựng các ứng dụng chuyên ngành ở mọi lĩnh vực cho các Sở, ban, ngành và các cơ quan hành chính cấp Huyện, cấp Xã; Xây dựng phần mềm báo cáo thống kê tổng hợp cho chính quyền các cấp; Nâng cấp, duy trì xây dựng Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP); Đào tạo công dân điện tử thí điểm thành phố/thị xã/huyện khác trên địa bàn tỉnh.
Giai đoạn 3 (Từ năm 2021 trở đi): Cần phải thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng báo cáo, tổng hợp động, hệ thống hỗ trợ ra quyết định; Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP) đảm bảo các ứng dụng của tỉnh được triển khai hoàn toàn tuân thủ theo Kiến trúc SOA; đảm bảo khả năng chia sẻ tích hợp dữ liệu trọn vẹn với các ứng dụng chuyên ngành của tỉnh và các ứng dụng của ngành dọc; Xây dựng các hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý, giám sát hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là các hệ thống giám sát an ninh, đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng; Xây dựng Trung tâm hỗ trợ dịch vụ của tỉnh, các hệ thống hỗ trợ truy nhập của người dân vào hệ thống dịch vụ của cơ quan chính quyền; Nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm dữ liệu Dự phòng của tỉnh; Kiểm tra, đánh giá, nâng cấp Kiến trúc CQĐT tỉnh; Triển khai rà soát, đánh giá các hoạt động đã thực hiện, tiếp tục xây dựng kế hoạch cho các năm tiếp theo.

Để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, sáng ngày 03/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 1.0 và giao nhiệm vụ cho Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị khác thuộc tỉnh tổ chức triển khai áp dụng kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh, Tuyên truyền, phổ biến Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, Chủ trì, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt động chính phủ điện tử của tỉnh dựa trên Kiến trúc Chính quyền điện tử 1.0, Xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ cho Kiến trúc Chính quyền điện tử, Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp chính quyền điện tử của tỉnh, Triển khai tích hợp dịch vụ, ứng dụng đối với các hệ thống thông tin trong tỉnh, Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh trong việc đảm bảo thiết kế kỹ thuật các hệ thống thông tin của các đơn vị đáp ứng các yêu cầu của Kiến trúc Chính quyền điện tử, Thẩm định, kiểm tra, đôn đốc tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, Duy trì, cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử khi có các yêu cầu mới về nghiệp vụ, công nghệ phát sinh; giao Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm cân đối ngân sách, bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án ứng dụng CNTT phù hợp với Kiến trúc; Các sở/ban, các thành phố/huyện, phường/xã triển khai thực hiện dự án theo sự phân công, dưới sự giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông để đảm bảo các dự án triển khai tuân thủ Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Thuận./.

Trần Thị Bích Hà – Sở TT&TT Bình Thuận
(Trích Bản tin Công nghệ thông tin và Truyền thông số 01/2018)
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0856885
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech