Tánh Linh ban hành kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2023

Ngày 06/01/2023, Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của huyện, nội dung kế hoạch đề ra 7 nhiệm vụ; trong đó, tập trung những nội dung trọng tâm, cụ thể như sau: 

Cải cách thể chế: 100% văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện được ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện.

Cải cách thủ tục hành chính: Tối thiểu 70% hồ sơ TTHC cấp huyện; 60% hồ sơ TTHC cấp xã được luân chuyển giữa các cơ quan tham gia giải quyết bằng phương thức điện tử. Tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 10% trở lên. Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã (đảm bảo đến năm 2025 đạt tỷ lệ 100%). Tối thiểu 80% TTHC của cấp huyện, cấp xã có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (một phần, toàn trình). Trong số đó, ít nhất 90% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt tối thiểu 35%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 86%. Riêng mức độ hài lòng về giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai đạt tối thiểu 83%. 90% TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố danh mục, công khai và cập nhật kịp thời.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Đến năm 2025, giảm tối thiểu bình quân cả huyện 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước.

Cải cách chế độ công vụ: Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Cải cách tài chính công: Có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: 50% hệ thống thông tin của huyện có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin của tỉnh. 100% hệ thống báo cáo của huyện được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 50% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 15% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác CCHC của huyện theo Kế hoạch đề ra và theo tinh thần Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 - 2030, Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS trên địa bàn tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025; trong đó xác định CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu,...

Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 462
  • Trong tuần: 4 156
  • Tháng hiện tại: 22 760
  • Tổng lượt truy cập: 844651
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang