Tiếp tục thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

 Trong năm 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tánh Linh đã thực hiện giải ngân đến 161 hộ Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay vốn chuyển đổi nghề với số tiền 14.450 triệu đồng.

Để tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với phòng Dân tộc huyện tham mưu UBND huyện ra Văn bản chỉ đạo số 17/UBND-VX ngày 05/01/2023 về việc tiếp tục rà soát, phê duyệt danh sách các đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ, chỉ đạo UBND cấp xã các xã, thị trấn tiếp tục tiến hành rà soát lập danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 trong năm 2023, đảm bảo công khai, dân chủ, gửi Phòng Dân tộc huyện chậm nhất ngày 25/01/2023 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, làm cơ sở để cho vay trong năm 2023.

                Đình Sơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 462
  • Trong tuần: 8 634
  • Trong tháng: 31 184
  • Tất cả: 662920
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang