Đảng bộ huyện Tánh Linh với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tinh hình mới

Nhận diện tình hình

Huyện Tánh Linh hiện có trên 100.00 người, trong đó khoảng 75% người sử dụng internet và mạng xã hội; hầu hết cán bộ, đảng viên (gần 3.500 đảng viên) đều sử dụng internet và mạng xã hội. Điều đó cho thấy đa số người dân và hầu hết cán bộ, đảng viên đều dễ dàng tiếp cận thông tin trên internet và mạng xã hội, trong đó có một khối lượng thông tin khổng lồ chưa qua kiểm chứng, bao gồm cả những thông tin phiến diện, sai sự thật, giả dối, v.v… Đáng cảnh báo là có không ít thông tin mê tín dị đoan, lừa đảo, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức và cá nhân; xuyên tạc lịch sử, vi phạm các chuẩn mực văn hóa, luân thường đạo lý; kích động bạo lực, thù hận, chưa rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xuyên tạc, bịa đặt sai trái, tạo sự nghi ngờ, gây hoang mang tư tưởng, phân rã niềm tin, phân tâm xã hội về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngoại giao, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, quốc phòng, an ninh, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, v.v... Mặt khác, các thế lực xấu, thù địch tập trung thổi phồng những mặt trái, khiếm khuyết, tiêu cực để quy kết, chống phá. Đặc biệt, có không ít thông tin phiến diện, lệch lạc, sai trái, bịa đặt, chuyên tạc về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam), chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hạ thấp uy tín, bôi nhọ các nhà kinh điển, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.

Hằng ngày, khi chúng ta thắc mắc bất kỳ một vấn đề gì, hoặc tìm kiếm một thông tin nào đó, đều có thể tra tìm trên mạng và cho ra vô số kết quả chỉ trong vài giây. Thông thường, đều cho ra ít nhất 3 kiểu đáp án: (1) đúng hoàn toàn; (2) đúng một phần, sai một phần; (3) sai hoàn toàn. Như vậy, tỷ lệ đúng thường chỉ được khoảng 33,33%, với điều kiện là chúng ta phải đủ năng lực nhận biết “đúng – sai” rõ ràng, mà không phải cái gì và ai cũng có thể hiểu biết hết được. Còn lại 66,66% kết quả nhận được chỉ đúng một phần và sai một phần, hoặc sai hoàn toàn. Nghĩa là, thông tin chính xác, khách quan mà chúng ta có thể thu được thường ít hơn thông tin không chính xác. Vì vậy, muốn tìm kiếm thông tin chính xác, đầy đủ, khách quan, đúng đắn thì chúng ta phải tra từ nhiều nguồn tin khác nhau, nhất là phải tham khảo từ các nguồn tin chính thống, đáng tin cậy, hay phải biết khai thác từ những nguồn tin “trái ngược nhau”, cộng với sự hiểu biết và kinh nghiệm nhất định của bản thân, mới mong phân biệt được thị phi, phải trái, đúng sai.

Bước đầu phát huy một số hoạt động có hiệu quả

Qua thực tiễn Đảng bộ huyện Tánh Linh, sau gần 6 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong toàn Đảng bộ huyện.

 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện chủ trương Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn với Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trong sử dụng Internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bước đầu đã hình thành hệ thống tổ chức, ban, trang, tổ, nhóm... hoạt động tích cực, có hiệu quả, đúng với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cơ quan chức năng tích cực phối hợp trong việc cung cấp thông tin và xử lý các đối tượng vi phạm Luật an ninh mạng. Đẩy mạnh cung cấp thông tin khách quan, chính thống, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Chủ động phê phán, lên án cái xấu, cái ác, cái vi phạm, sai trái, “xây đi đôi với chống”, “chống là để xây”, v.v... Tuy nhiên, vẫn còn có một số cán bộ, đảng viên thiếu ý thức trong việc tham gia mạng xã hội, không chia sẻ thông tin tích cực, lại bình luận, cổ súy trái chiều thông tin tiêu cực. Một số địa phương, đơn vị chưa phát hiện kịp thời thông tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến địa phương, đơn vị mình. Việc lan tỏa các thông tin tích cực, đăng tải, chia sẻ gương người tốt, việc tốt trên các trang mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên chưa được quan tâm nhiều.

Hiện nay, trên địa nàn huyện Tánh Linh có một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ, đăng tải bài viết không phù hợp với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội, vì nhiều lý do khác nhau. Một số trường hợp sử dụng facebook cá nhân thường xuyên đăng nhiều bài viết có nội dung nhự: pháp luân công, chia sẽ bài trang Hỗ trợ Pháp luân công; với nội dung châm biếm quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận có liên quan đến nhiệt điện Vĩnh Tân; những bài viết nói xấu Đảng, Nhà nước chính quyền địa phương trong quản lý đất đai; đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc Đảng, lãnh đạo cấp cao của Đảng; đưa tin bình luận xúc phạm uy tín, danh dự, gây dư luận không tốt về lãnh đạo, bôi nhọ chính quyền địa phương, nhiều đối tượng tiếp tục chia sẻ và bình luận tiêu cực… Các vụ việc trên, đã được các cơ quan chức năng của huyện phối hợp với chính quyền địa phương mời đối tượng làm việc và buộc gỡ bỏ theo quy định. Có 01 trường hợp viên chức vi phạm bị xử lý kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách”.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tinh hình mới

Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, có hạt nhân là lý luận khoa học và cách mạng, kế thừa và phát huy tinh hoa văn hóa nhân loại vào điều kiện thực tiễn của nước ta, được Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta lựa chọn, phát huy và phát triển. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ các giá trị truyền thống và hiện đại, tinh hoa và hạt nhân hợp lý ấy cho hôm nay và mai sau tiếp tục vận dụng, sáng tạo, phát triển không ngừng. Đó là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và nhân dân ta, đặc biệt là vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó cần quan tâm:

Thứ nhất, Thường xuyên chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trong sử dụng Internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Qua đó, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa và tính thực tiễn, cụ thể của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước dòng chảy thông tin, nhận thức hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trên mặt trận thông tin, công tác chính trị tư tưởng, nhất là khi tương tác trên môi trường internet, mạng xã hội... gắn với nêu cao trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên khi “thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh”, chú ý những nội dung liên quan đến nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Thứ hai, Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, ban, trang, hội nhóm. Hình thành nhiều trang, nhóm của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tăng cường phổ biến thông tin chính thống; chủ động cung cấp thông tin, kết quả hoạt động của các tổ chức, địa phương, đơn vị trong hệ thống chính trị để mọi người biết, trao đổi, chia sẻ, đồng thuận, phòng tránh thông tin sai lệch, xuyên tạc...

Mỗi người cần chủ động nâng cao nhận thức, hiểu biết, cập nhật kiến chức trên các lĩnh vực để có biện pháp “phòng vệ” hiệu quả trước “ma trận thông tin” tràn lan trên mạng. Cần nắm vững thông tin chính thống; trao đổi và kiểm chứng thông tin với những người có hiểu biết, có trách nhiệm, công tâm, khách quan; không “nhẹ dạ cả tin” trước những thông tin tiêu cực, kích động, người lạ lôi kéo tham gia hội nhóm, hoặc những lời “ngon ngọt, có cánh” như kiểu “giảm giá, ưu đãi”, “việc nhẹ lương cao”, “làm chơi ăn thật”, “phòng, chữa bách bệnh” và phòng, tránh những biểu hiện của thông tin xấu, độc như ở phần “nhận diện tình hình” đã nêu trên.

Thứ ba, Huy động có hiệu quả các nguồn lực và tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân. Quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người, doanh nghiệp. Phát huy tốt các tiềm năng và lợi thế của địa phương, từng bước thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn, xây dựng huyện nông thôn mới khởi sắc, góp phần khơi dậy niệm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước, lạc quan, yêu đời, vững tin vào tương lai ngày càng an khang, thịnh vượng hơn... trở thành sức “đề kháng” trước thông tin xấu, độc.

Thứ tư, Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống “diễn biến hòa bình”, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ công, gia tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực... Qua đó, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện, đóng góp xây dựng của người dân.

Thứ năm, Các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần tăng cường quản lý thông tin nói chung và thông tin trên internet, mạng xã hội nói riêng; có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để hạn chế, vô hiệu hóa; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, từng bước tạo dựng môi trường thông tin ngày càng lành mạnh, trong sạch hơn.

Năm 2024, huyện ta kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Tánh Linh, đây sẽ là dịp quan trọng để chúng ta nhìn lại nửa thế kỷ xây dựng lại quê hương trên các lĩnh vực, trong đó có các giá trị to lớn về tinh thần, tư tưởng, văn hóa, thông tin... để rút ra những kinh nghiệm, bài học quý báu cho phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn mới. Qua mỗi mùa xuân mới, quê hương ta, đất nước ta lại có thế và lực mới, Đảng ta lại củng cố và tăng cường thêm các giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại để không ngừng phát triển, hoàn thiện nền tảng tư tưởng trong tinh hình mới. Hay như trong cuộc sống đời thường, có lẽ mỗi người chúng ta, bên cạnh nhu cầu chính đáng về vật chất dồi dào, thì ai cũng đều mong muốn có được đời sống tinh thần phong phú, hoàn thiện bản thân, tạo dựng “hình ảnh” và “bản sắc” cá nhân cao đẹp. Vậy, chúng ta cần trang bị một nền tảng tư tưởng tốt để làm kim chỉ nam cho hành động./.

                                                                      Trần Vũ Linh

                                                     Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

                                           Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang