Phát động tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong công tác cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện

Căn cứ Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 09/01/2024 của UBND huyện về ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 huyện Tánh Linh.

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch phát động tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện mụcđích nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc, công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện để tạo ra nhiều giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Lựa chọn được các hình, giải pháp sáng tạo, hiệu quả thiết thực nhằm nhân rộng trên địa bàn huyện góp phần thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân. Kịp thời động viên, khích lệ, tuyên dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến thiết thực phục vụ công tác cải cách hànhchính.

Yêu cầu các sáng kiến, ý tưởng có tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả cao và có thể áp dụng ngay vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai phát động tìm kiếm giải pháp, sáng kiến hình hay trong công tác cải cách hành chính xem đây là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung trình bày giải pháp, sáng kiến để xử lý các vướng mắc, hạn chế cụ thể trong thực hiện cải cách hành chính hiện nay (của quan, đơn vị, địa phương) hoặc trình bày giải pháp, sáng kiến giải quyết một vấn đề nào đó trong cải cách hành chính. Các giải pháp, sáng kiến tập trung theo Chủ đề cải cách hành chính năm 2024: “Giảm hồ sơ trễ hẹn, tăng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt” trong giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Các giải pháp, sáng kiến phải đảm bảo được tính mới, tính sáng tạo, có hiệu quả thiết thực và có thể áp dụng ngay vào hoạt động của cơ quan, đơn vị. Các giải pháp, sáng kiến có thể giải quyết một trong các nội dung sau:

+ Cải cách thể chế.

+ Cải cách thủ tục hành chính.

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

+ Cải cách chế độ công vụ.

+ Cải cách tài chính công.

+ Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Các giải pháp, sáng kiến áp dụng trong các lĩnh vực trong quản lý nhà nước về công việc chuyên môn tại các phòng, ban thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn, cụ thể như sau: Các sáng kiến nhằm đơn giản hoá bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn (đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm, hoặc sửa đổi, bổ sung về các thủ tục hành chính còn chồng chéo, không còn phù hợp). Các sáng kiến, ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện (giảm quy trình, kết hợp, đơn giản hoá các thao tác, quy trình giải quyết công việc). Các sáng kiến trong công tác chuyên môn phục vụ công tác quản lý và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các sáng kiến, quy trình trong công tác thi đua khen thưởng, tổ chức cán bộ, đào tạo, thực thi côngvụ.

Hình thức các sáng kiến, giải pháp tham gia dưới dạng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, địa phương. Đối với các bài tham gia về lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD, USB lưu trữ.

Đối tượng tham gia tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc, công tác trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Thời gian gửi sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính gửi bằng văn bản giấy có đóng thành tập gửi 02 bản màu về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 05/9/2024 để tổng hợp, họp xét.

Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang